Erasmus +

Love music, love yourself!

O czym jest nasz projekt

What is our project about

Nasza szkoła w tym roku rozpoczyna 2-letnią przygodę z programem Erasmus +

Głównym założeniem projektu jest wskazanie terapeutycznego  wpływu muzyki na rozwój młodego człowieka. Muzyka nie tylko rozwija naszą wrażliwość artystyczną i estetyczną, ale wspomaga także procesy uczenia się. Zwiększa  efektywność oraz szybkość przyswajania języków obcych, wpływa pozytywnie na wyniki uczniów w   przedmiotach ścisłych, jak również wspomaga pamięć i koncentrację.

Nasza dwuletnia współpraca obejmować będzie cztery szkoły oraz organizację pozarządową Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ARS PUBLIKA z Republiki Północnej Macedonii . Pozostałe szkoły partnerskie pochodzą z Turcji, Rumunii, Hiszpanii . Cały projekt, to szereg innowacyjnych działań w międzynarodowym towarzystwie. Już pod koniec lutego 2022 planujemy powitać naszych partnerów na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w Polsce. Wszyscy jednak najbardziej czekamy na dwie wymiany z udziałem młodzieży. Każda wymiana trwać będzie 5 dni.  W roku 2022 planujemy wyjechać do Rumunii, zaś w kolejnym do Turcji.

This year our school begins its 2-year adventure with the Erasmus + program

 

The main assumption of the project is to show the therapeutic influence of music on the development of a young person. Music not only develops our artistic and aesthetic sensitivity, but also supports learning processes. It increases the efficiency and speed of acquiring foreign languages, has a positive effect on the results of students in science, as well as supports memory and concentration.

 

Our two-year cooperation will include four schools and the NGO Association for Sustainable Development ARS PUBLIKA from the Republic of North Macedonia. The other partner schools are from Turkey, Romania and Spain. The entire project is a series of innovative activities in an international company. At the end of February 2022, we plan to welcome our partners to an organizational meeting to be held in Poland. However, we are all waiting the most for two exchanges with the participation of young people. Each exchange will take 5 days. We plan to go to Romania in 2022, and to Turkey in the next one.

 

Kontakt